Sunday, November 2, 2008

DISTRAKT – THE ROOT CYPHA


hhhhhhhhhhhzhzzhhhhhhhhhhhhhhhhhDhDDDDDDDDDDDDDDDh
DDDDDDDDDDhzszhDDhhDhzzszhDhszDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
BBBDDDDDDDhz==hDhhhzzs++sszs==DDDDDDDDDDDDDDDDDDDh
BBBBDDDDDDhs===hDDzzzs<<+=s++zhhDDBBBBBBBDDDDDDDDh
BBBBDDDDDDhzs=++=shzss<<+=+<=zzsDDDBBBBBBBBBBBBBBD
BBBBBDDDhhzzs=++++=s=+=+<+<==zszzhhDBBBBBDBBBBBBBD
BBBBBDBDhhzss+++<+++=<=++<<+=sszzhhhhDBBDBBBDBBBBD
BBBBBBDDhzs+++++<<<<++=<+++<=s=szzhzzDDDDDBBBBBBBD
BBBBDDDhzs==+++++++=+++=<====s=ssssszhhDDDBDBBBBDD
DDDDDDzss+<+=+===++====s+<+==sss==sszsshDBDBBBBBBD
DDDDDDs+<<<<++++=======++<+<=====+===szhhDDDDDDDDD
BBBBBDz+<(<<<<+========++<++=++===ssszzshhDDDDDDDh
BBBBDDz=+<<<++++===ss=+++==s=+====sssssszzzhhDDDBh
BBBDhs+<+++++==+==s=s==<<++===ss===ssszszzhhDDDBDh
BBDDhs<<<++===++===ss+(-'-(<=ssssssszszszzhDDBBDDh
DDDDz++<<++====szzzs(. .-+hhhzzzzzzzzzhDDDDDDD
DDDh=+<+++++=szhzs<. ~zDhhhhzzhhzzhhDDDDh
BBDz+<<++++=szhhz- 'sBDDDhhhzzzzhhDDDh
DDDh=+++=szzzhhh~. ..'-~--'.....zBBDhhhhzzzzzhDDh
DDDz===sszzhhhh(....(shDDDDh=(...~DDDDDDhzzzzhhDDh
DDhs+=sszhhhhhs'..-sDhhhzhDBBBs-..sBhhhhhhhhhhDDhz
Dhzs=zzzzzhhhD(..<DD<'.'''-~(sBD<.<BDDhzzhhhhDhhhz
DhzzzzzzzhhhDD~.<D=--~--~~-'~(+hD((NBDDDhhhhhhhhhz
hhzzsszzzhhhBD-<D=<<+szszzzzzs==hz<BBDhDDhhDDhDBDz
DhzsszzzhhDDBz~hDhhhDDDhhDhDDDBBDD=BBDhDDDDhDDDBDz
DhzsszzzDhBBB==DDhhDDBDDhzDDDBDhDBsBNDDDDDDDDBBBDz
DDhzzzzhDDBBBshDDhDDDBBD'-BBBDDDDBzBBBDDDDBBDBBBDh
DDDhzzzhDDBBBzDhDBDDDBB<.'zBBhDBBBhBBBBBDBBBDBBBBD
DhDhzzhhDBBBBshs<=hBBD<...~hBDBBBBhBNBBBDDBBBBBDDh
DDDhhhhDBBBBBzz<-'~++~-...-(sBBBDDDNBBBBBDBBBBDDDh
BDDhhhhDDBBBBhs+(-'..~'..'-(-(<+shBNBBBBBDDBDDDDDh
BDDDDDDDDDBBBBz=+(-'-~~(~(<<(~~+zDNNBBBBBhhhhDDDDh
BDBBBDDDDDDDBDzs+(--(+DhszDs<(<=hDBNBBBDBhzhDDDDDh
DDDDDDDDDhhhDhzz+(~(~-BBBBBh~<+shDDBBBDhDhzhDDhhDh
DDDDDDDhhhhhhzzz=<<('-sDBBBB~(=shDBBDBDDNDzhDDDDhz
DDDDDDhhzzhzzszzs==~~(<<<+=s<<shhhDDDDDNNDzDDDDDDh
DDDDDDDhhhhzzszzzz==s=zhszzsszzhhhDDDDDNNDhDDDDDDh
DDDDDDDDhhhzzzszzszhhDDhDhDhhDhhhhDDDDDBNDhDDDDhDh
DDDDDDDDDhhhzzszszhBDs~'~~(zDBhhhhhDDDNNBhDDDDDDDh
DDDDDDDDhhhhhzsssszDh+++++==sDzzhhhhDDNNDzDDDDDDDh
DDDDDDDDhhhhzz=ssssDDzhDDDhzhDzzhhhhDDBNDhDDDDDDDh
DDDDDDDhhhhhhz=ss=sDBBBBBBBBNDzzzzhhhDDDhhDDDDDDDh
hDDDDDDhhhhhhz==s=zDNNNBBBBNBDzzhhhhhBDhzDDDDDDDDh
hDDDDDDhhhhhhzsssssDDBBBBBBBBDzzzhDhDBNDhDDDBBDDDD
hDDDDDhhhhDz+<=s+szhDDDBBBBBBDzsszD=<szhDDBBDBBBDh
hDDDDhhhDh=-'-=s==sDDDBBBBBBDhz=zsz' -(~(~-~<=hh
hDDDDhhz+' .'+ss=szzhDDDBDDDhszh<- '~
zs(<~-'. .(s=szzszshDDzhDszh=.
.. .(==shszhhDDhhsshz-
.~(<szhBBBDh=zh=( .
http://therootcypha.ning.com/profile/Distrakt

No comments: